Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp dữ liệu mở trong năm 2021

Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện Nghị định 47/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước vừa được Bộ này ban hành.
Bộ KH&CN sẽ cung cấp dữ liệu mở trong năm 2021. Ảnh minh họa

Kế hoạch vạch rõ 21 nhiệm vụ cụ thể sẽ được cơ quan này tập trung triển khai theo 4 nhóm nội dung công việc: Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, quy định để thực hiện Nghị định 47/2020;

Triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng, duy trì, chia sẻ cơ sở dữ liệu của Bộ; Xây dựng hạ tầng, tổ chức quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát, đánh giá những nội dung công việc cụ thể.
Cụ thể, ngay trong năm nay, các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN sẽ rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cử cán bộ làm đầu mối để phụ trách quản lý, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác trong Bộ.
Cũng trong năm 2020, Bộ KH&CN sẽ hoàn thành việc rà soát, đề xuất danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ gửi Bộ TT&TT tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ và cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ KH&CN sẽ xây dựng, ban hành danh mục dữ liệu mở của Bộ KH&CN cũng như xây dựng chiến lược dữ liệu cấp Bộ phù hợp với chiến lược quốc gia (sau khi chiến lược này được ban hành).
Hàng năm, Trung tâm CNTT và các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN sẽ đăng ký và cung cấp thông tin về dữ liệu, dữ liệu mở; quản lý dữ liệu mở, khả năng chia sẻ dữ liệu và nhu cầu khai thác dữ liệu của Bộ KH&CN trên Cổng dữ liệu quốc gia.
Trước khi đưa cơ sở dữ liệu vào khai thác, Bộ KH&CN sẽ xây dựng quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đồng thời xây dựng quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, quy trình chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865