Phê duyệt lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030

Quyết định 1532 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ, Quy hoạch hạ tầng TT&TT là quy hoạch quốc gia có xét đến kết nối quốc gia, định hướng phát triển đồng bộ với hạ tầng TT&TT các địa phương, bao gồm hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh truyền hình.
 Phê duyệt lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021-2030. Ảnh minh họa

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời bao gồm không phận, vị trí quỹ đạo vệ tinh mà Việt Nam có chủ quyền.

Mục tiêu của việc lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia đồng thời bảo đảm khả năng thông suốt về hạ tầng TT&TT trong hội nhập quốc tế.
Nâng cao năng lực cạnh tranh lãnh thổ của quốc gia, tạo dựng sự phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng và địa phương, giảm sự bất bình đẳng giữa các vùng, miền; bảo đảm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của quốc gia, vùng, địa phương và lợi ích do hội nhập quốc tế mang lại.
Việc lập quy hoạch dựa trên nguyên tắc bền vững và dài hạn, bảo đảm lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050.
Lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa chiến lược của Đảng phù hợp với xu hướng chung của thế giới và điều kiện cụ thể Việt Nam; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến hạ tầng thông tin và truyền thông.
Nội dung lập quy hoạch thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch gồm các nội dung chủ yếu: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; đánh giá thực trạng hạ tầng thông tin và truyền thông; dự báo phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông trong thời kỳ quy hoạch… Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/10/2020.
Thời hạn lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bộ TT&TT có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ TT&TT lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 theo quy định, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0933.008.865